ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be crowded

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be crowded*, -be crowded-

be crowded ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คับคั่ง (v.) be crowded See also: be jammed, be congested, be crammed, be tightly-packed Syn. แน่น, แออัด, เนืองแน่น, เพียบ, ล้มหลาม, ยัดเยียด, เบียดเสียด, พลุกพล่าน
ล้มหลาม (v.) be crowded See also: be jammed, be congested, be crammed, be tightly-packed Syn. แน่น, แออัด, เนืองแน่น, เพียบ, ยัดเยียด, เบียดเสียด, พลุกพล่าน
อัด (v.) be crowded See also: be packed Syn. เบียด, แน่น
อัดแอ (v.) be crowded See also: be congested, be packed, be overcrowded Syn. แออัด, ยัดเยียด Ops. ว่าง, โล่ง
แออัดยัดเยียด (v.) be crowded See also: be congested Syn. แออัด, แน่น, ยัดเยียด Ops. โล่ง, ว่าง
คราคร่ำ (v.) be crowded with See also: be packed with Syn. เนืองแน่น

be crowded ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごった返す[ごったがえす, gottagaesu] (v5s,vi) to be in confusion or commotion; to be in a turmoil; to be crowded or jammed with people
建て込む;建込む[たてこむ, tatekomu] (v5m,vi) (See 立て込む) to be built up; to be crowded with houses
溢れる[あぶれる, abureru] (v1,vi) (1) (uk) to fail (in getting a job); to miss out (at fishing, hunting, etc.); (2) (uk) to be left out; to be crowded out
食み出す(P);はみ出す[はみだす, hamidasu] (v5s,vi) to protrude; to stick out; to hang out; to jut out; to bulge out; to overflow; to be forced out; to be crowded out; to be pushed out; to exceed; to go over; to go beyond; (P)
食み出る(P);はみ出る[はみでる, hamideru] (v1,vi) (1) to jut out (of bounds); (2) to be crowded out; to be forced out; (P)
込み入る;込入る[こみいる, komiiru] (v5r,vi) to push in; to be crowded; to be complicated
込み合う;込合う;混み合う;混合う;こみ合う[こみあう, komiau] (v5u,vi) to be crowded; to be packed; to be jammed
込む(P);混む(P);籠む;篭む[こむ, komu] (v5m,vi) (1) to be crowded; to be packed; (2) (See 手の込んだ) to be complex; (aux-v) (3) (込む only) to go into; to put into; to remain (seated); to be plunged into (silence); to do thoroughly; (4) (込む only) to do intently; (5) (込む only) to continue in the same state; (P)

be crowded ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คั่ง[v.] (khang) EN: be congested ; be crowded FR:
คับคั่ง[v.] (khapkhang) EN: be crowded ; be jammed ; be congested ; be crammed ; be tightly-packed ; crowd FR: emplir
แครครั่ง[v.] (khraēkhrang) EN: be crowded FR:
ยัดเยียด[v.] (yatyīet) EN: crowd ; be crowded ; be crammed ; be jammed ; flock ; congregate ; gather ; mass ; throng FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be crowded
Back to top