ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be cool

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be cool*, -be cool-

be cool ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มึนชา (v.) be cool See also: be indifferent, be negligent, be irresponsive Syn. เฉยเมย, เย็นชา, ไม่ใส่ใจ, ไม่แยแส
เย็นชา (v.) be cool See also: be indifferent, be negligent, be irresponsive Syn. เฉยเมย, ไม่ใส่ใจ, ไม่แยแส
เย็นสบาย (v.) be cool See also: be not hot or cold
แจ๋ว (v.) be cool See also: be great, be excellent, be wonderful, be splendid Syn. เยี่ยม, เจ๋ง
ไม่ใส่ใจ (v.) be cool See also: be indifferent, be negligent, be irresponsive Syn. เฉยเมย, เย็นชา, ไม่แยแส
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
That'd be coolนั่นเยี่ยมเลย

be cool ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いかす[, ikasu] (v5s,vi) to be smart; to be cool; to be sharp; to be stylish

be cool ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มึนชา[v.] (meunchā) EN: be cool ; be indifferent ; be negligent ; be irresponsive FR: être cool (fam.)
หนาว[v.] (nāo) EN: be cold ; feel cold ; be cool ; be freezing ; be frozen FR: avoir froid ; cailler (fam.)
โอเคอยู่[v. exp.] (ōkhē yū) EN: be cool FR:
ร่มรื่น[v.] (romreūn) EN: be shady ; be cool and pleasant FR:
เย็นสบาย[v.] (yen sabāi) EN: be cool ; be not hot or cold FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be cool
Back to top