ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be contented

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be contented*, -be contented-

be contented ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
以て瞑すべし;もって瞑すべし;以って瞑すべし(io)[もってめいすべし, mottemeisubeshi] (exp) one can now rest in peace; one ought to be contented with what has been accomplished
甘んじる[あまんじる, amanjiru] (v1,vi) to content oneself with; to be resigned to (one's fate); to be contented (satisfied) with (one's lot)
甘んずる[あまんずる, amanzuru] (vz,vi) to content oneself with; to be resigned to (one's fate); to be contented (satisfied) with (one's lot)
安んじる[やすんじる, yasunjiru] (v1,vi) to be contented; to be at ease

be contented ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อิ่มใจ[v.] (imjai) EN: be pleased ; be delight ; be glad ; be contented FR: être comblé ; être assouvi
กริ่ม[v.] (krim) EN: be happy ; be pleased ; be satisfied ; be contented FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be contented
Back to top