ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be content

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be content*, -be content-

be content ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผ่องแผ้ว (v.) be content See also: be serene, be happy Syn. สดชื่น, เบิกบาน Ops. หมอง
เปรม (v.) be content See also: be surfeited, be delighted, be happy, be joyful, be glad, be pleased Syn. สุข, สบาย Ops. ทุกข์

be content ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
小成に安んじる風[しょうせいにやすんじるふう, shouseiniyasunjirufuu] (n) tendency to be content with small successes
以て瞑すべし;もって瞑すべし;以って瞑すべし(io)[もってめいすべし, mottemeisubeshi] (exp) one can now rest in peace; one ought to be contented with what has been accomplished
安んじる[やすんじる, yasunjiru] (v1,vi) to be contented; to be at ease
甘んじる[あまんじる, amanjiru] (v1,vi) to content oneself with; to be resigned to (one's fate); to be contented (satisfied) with (one's lot)
甘んずる[あまんずる, amanzuru] (vz,vi) to content oneself with; to be resigned to (one's fate); to be contented (satisfied) with (one's lot)
議論になる[ぎろんになる, gironninaru] (exp,v5r) (1) to get into an argument; to come to discuss; (2) to be controversial (usu. as an adjectival phrase); to be contentious

be content ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พอใจ[v.] (phøjai) EN: satisfy ; be pleased ; be content ; be satisfied ; approve FR: être satisfait ; être content
เปรม[v.] (prēm) EN: be content ; be happy ; be glad FR:
สำราญ[v.] (samrān) EN: be content ; be happy ; revel FR:
ถูกอกถูกใจ[v.] (thūkokthūkj) EN: be content ; be pleased ; be satisfied ; be happy FR:
อิ่มใจ[v.] (imjai) EN: be pleased ; be delight ; be glad ; be contented FR: être comblé ; être assouvi
กริ่ม[v.] (krim) EN: be happy ; be pleased ; be satisfied ; be contented FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be content
Back to top