ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be constricted

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be constricted*, -be constricted-

be constricted ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตีบตัน (v.) be constricted See also: narrow Syn. ลีบ, ตีบ, แคบ

be constricted ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
括れる[くびれる, kubireru] (v1,vi) to be constricted
絞まる[しまる, shimaru] (v5r,vi) to be strangled; to be constricted

be constricted ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผีอำ[v.] (phī-am) EN: be constricted by a ghost FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be constricted
Back to top