ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be constant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be constant*, -be constant-

be constant ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ใจมั่นคง (v.) be constant See also: be firm, be steady, be stable, be determined, be single-minded Ops. ใจเบา
ใจหนักแน่น (v.) be constant See also: be firm, be steady, be stable, be determined, be single-minded Syn. ใจมั่นคง Ops. ใจเบา

be constant ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หนักแน่น[v.] (naknaen) EN: be firm ; be staunch ; be steadfast ; be steady ; be stable ; be resolute ; be constant ; be unyielding FR:
แบกหน้า[v. exp.] (baēk nā) EN: be shameless to ; be constantly gazed by the public ; endure shame ; eat humble pie ; make a humiliating supplication FR:
ตากหน้า[v.] (tāknā) EN: endure shame ; be constantly gazed by the public ; be shameless enough to FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be constant
Back to top