ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be conscious of

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be conscious of*, -be conscious of-

be conscious of ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คืนสติ (v.) be conscious of See also: be aware of, come to realize Syn. ได้สติ
รู้สึกตัว (v.) be conscious of See also: be aware of Syn. มีสติ
รักสวยรักงาม (v.) be conscious of one´s appearance See also: be fond of dressing up, be proud of one´s appearance

be conscious of ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ได้สติ[v.] (dāisati) EN: come to realize the truth ; wake up to reality ; realize ; be conscious of ; be aware of FR: réaliser
รู้ตัว[v.] (rūtūa) EN: be aware of ; be conscious of ; realize FR: être conscient ; être lucide ; réaliser
สำนึก[v.] (samneuk) EN: realize ; appreciate ; be aware (of) ; know ; feel contrite ; call to mind ; perceive ; be aware of ; be conscious of ; be mindful of ; be conversant with ; be familiar with FR: avoir le sentiment ; apprécier ; percevoir ; sentir ; avoir conscience ; réaliser
ตระหนัก[v.] (tranak) EN: realize ; be aware of ; be conscious of ; sense ; be certain ; be sure FR: réaliser ; se rendre compte ; prendre conscience

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be conscious of
Back to top