ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be congested

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be congested*, -be congested-

be congested ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ติดขัด (v.) be congested See also: be jammed, be obstructed, be clogged, be blocked Syn. ชะงัก, ขัดข้อง Ops. สะดวก, คล่อง, ราบรื่น

be congested ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบียดเสียดเยียดยัด[v. exp.] (bīetsīet yī) EN: crowd ; be congested ; throng FR:
คั่ง[v.] (khang) EN: be congested ; be crowded FR:
คับคั่ง[v.] (khapkhang) EN: be crowded ; be jammed ; be congested ; be crammed ; be tightly-packed ; crowd FR: emplir
ติดขัด[v.] (titkhat) EN: be congested ; be jammed ; be obstructed ; be clogged ; be blocked ; be stuck ; be in trouble ; be impeded ; be in difficulty FR: être bloqué ; être coincé
ตกคลัก ; ตกคลั่ก[v.] (tokkhlak) EN: abound ; congregate ; be congested ; be over crowded FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be congested
Back to top