ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be comprised of

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be comprised of*, -be comprised of-

be comprised of ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
含まれる[ふくまれる, fukumareru] (v1,vi) to be included; to be comprised of

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be comprised of
Back to top