ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be composed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be composed*, -be composed-

be composed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
be composed of (vi.) ประกอบด้วย Syn. be formed of
be composed of (vt.) ประกอบด้วย Syn. hold, include
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประกอบ (v.) be composed of See also: be compounded of/from, consist of, be comprised of

be composed ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
成り立つ(P);成立つ[なりたつ, naritatsu] (v5t,vi,vt) (1) to consist of; to be made up of; to be composed of; (2) to be practical (logical, feasible, viable); to be concluded; to hold true; (P)
成る(P);為る[なる, naru] (v5r,vi) (1) (uk) to become; to get; to grow; to be; to reach; to attain; (2) to result in; to prove to be; (3) to consist of; to be composed of; (4) to succeed; to be complete; (5) to change into; to be exchanged for; (6) (See 成り済ます) to play a role; (7) to be promoted (shogi); (v5r) (8) (hon) (as お+masu-stem+になる, ご+noun+になる, etc.) to do ...; (P)

be composed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ประกอบ[v.] (prakøp) EN: be composed (of) ; consist of ; comprise ; made up of FR: être composé de ; être constitué de ; être formé de
ประกอบด้วย[v.] (prakøp dūay) EN: be composed of ; consist of ; comprise ; made up of ; feature FR: être composé de ; se composer de ; être constitué de ; être formé de ; consister en ; comprendre
สุขุม[v.] (sukhum) EN: keep cool ; be calm ; be composed ; be sober FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be composed
Back to top