ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be complex

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be complex*, -be complex-

be complex ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
手が込む;手が混む[てがこむ, tegakomu] (exp,v5m) (See 手の込んだ) to be intricate; to be elaborate; to be complicated; to be complex
込む(P);混む(P);籠む;篭む[こむ, komu] (v5m,vi) (1) to be crowded; to be packed; (2) (See 手の込んだ) to be complex; (aux-v) (3) (込む only) to go into; to put into; to remain (seated); to be plunged into (silence); to do thoroughly; (4) (込む only) to do intently; (5) (込む only) to continue in the same state; (P)

be complex ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สลับซับซ้อน[v. exp.] (salap sapsø) EN: complicate ; to be complex FR: compliquer ; être complexe
ซับซ้อน[v.] (sapsøn) EN: be complicate ; be complex ; complicate FR: être compliqué

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be complex
Back to top