ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be clever

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be clever*, -be clever-

be clever ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฉลาด (v.) be clever See also: be smart, be bright, be intelligent, be shrewd, be ingenious, be resourceful
หัวไว (v.) be clever See also: be smart, be bright, be intelligent, be shrewd, be ingenious, be resourceful Syn. ฉลาด

be clever ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
才弾ける[さいはじける, saihajikeru] (v1,vi) to be presumptuous; to be clever and forward
才走る[さいばしる, saibashiru] (v5r,vi) to be clever; to be quick-witted; to be precocious

be clever ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ถนัด[v.] (thanat) EN: be expert in/at ; be skilled in/at ; be clever at ; excel in/at ; be strong in ; be adept at/ in ; be dexterous FR: être doué pour ; être habile ; être un expert ; exceller
ทันคน[v.] (thankhon) EN: be quick-witted ; be clever ; be sharp FR:
ไหวพริบดี[v.] (waiphrip dī) EN: be sharp ; be witty ; be clever ; be sagacious ; be keen ; be smart FR: faire preuve de sagacité

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be clever
Back to top