ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be chubby

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be chubby*, -be chubby-

be chubby ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จ้ำม่ำ (v.) be chubby See also: be pudgy, be plump Syn. อ้วนจ้ำม่ำ Ops. ผอม, ผอมแห้ง

be chubby ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ้วน[v.] (uan = ūan) EN: be fat ; be plump ; be chubby FR: être gros ; avoir de l'embonpoint
อ้วนท้วน[v.] (uanthūan) EN: be plump ; be corpulent ; be fat ; be fleshy ; gain weight ; be chubby ; be rotund FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be chubby
Back to top