ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be charming

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be charming*, -be charming-

be charming ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พริ้งเพริศ (v.) be charming See also: be lovely, be enchanting, be graceful, be splendid Syn. เพริศพริ้ง, พริ้ง
มีเสน่ห์ (v.) be charming See also: be attractive, be seductive, be cute
เจ้าเสน่ห์ (v.) be charming See also: be attractive, be fascinating Syn. มีเสน่ห์

be charming ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สวย[v.] (sūay [= sua) EN: be beautiful ; be splendid ; be gorgeous ; be attractive ; be pretty ; be elegant ; be charming ; be nice ; be graceful ; be handsome FR:
สวยหยาดเยิ้ม[v.] (sūay yāt yo) EN: be beautiful ; be lovely ; be attractive ; be charming ; be enticing ; be elegant ; be gorgeous ; be exquisite ; be alluring FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be charming
Back to top