ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be calm

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be calm*, -be calm-

be calm ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สงบ (v.) be calm See also: be tranquil, be peaceful, be quiet, be serene Syn. เงียบ, เงียบสงบ
สงบเงียบ (v.) be calm See also: be tranquil, be peaceful, be quiet, be serene Syn. สงบ, เงียบ, เงียบสงบ
สงบจิตสงบใจ (v.) be calm-hearted See also: be peaceful inside, be emotionally tranquil, find peacefulness Syn. สงบอกสงบใจ
สงบจิตสงบใจ (v.) be calm-hearted See also: be peaceful inside, be emotionally tranquil, find peacefulness Syn. สงบอกสงบใจ
สงบอกสงบใจ (v.) be calm-hearted See also: be peaceful inside, be emotionally tranquil, find peacefulness
สงบอกสงบใจ (v.) be calm-hearted See also: be peaceful inside, be emotionally tranquil, find peacefulness

be calm ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใจเย็น ๆ = ใจเย็นๆ[v. exp.] (jai yen-yen) EN: calm down ; be calm FR: garder son calme ; rester calme ; garder son sang froid ; ne pas s'énerver ; ne pas s'emporter
เงียบ ๆ = เงียบๆ[v.] (ngīep-ngīep) EN: be quiet ; be silent ; be calm FR:
สงบเงียบ[v. exp.] (sa-ngop ngī) EN: be calm ; be tranquil ; be peaceful ; be quiet ; be serene FR: être calme ; être paisible
สงบราบคาบ[v.] (sa-ngop rāp) EN: be peaceful ; be tranquil ; be calm FR: être calme
สุขุม[v.] (sukhum) EN: keep cool ; be calm ; be composed ; be sober FR:
สงบจิตสงบใจ[v. exp.] (sa-ngop jit) EN: be calm-hearted ; be peaceful inside ; be emotionally tranquil ; find peacefulness FR: être serein

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be calm
Back to top