ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be brazen

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be brazen*, -be brazen-

be brazen ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อวดกล้า (v.) be brazen See also: be impudent, be insolent, be unashamed, be unabashed, be audacious, be bold Ops. กลัว, ขลาดกลัว

be brazen ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อวดกล้า[v. exp.] (ūat klā) EN: be brazen FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be brazen
Back to top