ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be bound

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be bound*, -be bound-

be bound ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
be bound for somewhere (idm.) แล่น See also: บ่ายหน้า, ไปทาง
be bound to (idm.) แน่ใจ See also: มั่นใจ(ว่า)

be bound ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
必定[bì dìng, ㄅㄧˋ ㄉㄧㄥˋ, 必定] be bound to; be sure to
保险[bǎo xiǎn, ㄅㄠˇ ㄒㄧㄢˇ, 保险 / 保險] insurance; to insure; safe; secure; be sure; be bound to
总得[zǒng děi, ㄗㄨㄥˇ ㄉㄟˇ, 总得 / 總得] must; have to; be bound to

be bound ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
羈縻[きび, kibi] (vs) to be tied down; to be fastened; to be bound to

be bound ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มุ่ง[v.] (mung) EN: be bound for ; intend ; aim at ; aim to ; advance towards ; go to ; target FR: viser ; se focaliser sur ; se diriger vers ; tendre vers ; se destiner à
มุ่งหน้า[v.] (mung-nā) EN: head for ; head towards ; move towards ; go forward ; be bound for ; march ahead FR: se diriger vers
ผูกมัด[v.] (phūkmat) EN: commit (oneself) ; be bound FR:
ผูกมัด[v.] (phūkmat) EN: be bound ; restrain FR: ficeller ; ligoter ; attacher ; lier
ผูกพัน[v.] (phūkphan) EN: commit ; be bound ; have ties with ; be tied to FR: être lié à
ถูกภาคทัณฑ์[v. exp.] (thūk phākth) EN: be given probation ; be bound over on probation ; be placed on probation ; be put on probation FR:
ยอมผูกพันตน[v. exp.] (yøm phūkpha) EN: agree to be bound FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be bound
Back to top