ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be blissful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be blissful*, -be blissful-

be blissful ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
幸福に浸る[こうふくにひたる, koufukunihitaru] (exp,v5r) to be blissful; to be very happy

be blissful ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดีใจ[v.] (dījai) EN: be glad ; be happy ; be delightful ; be blissful FR: être heureux ; être content

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be blissful
Back to top