ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be biased

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be biased*, -be biased-

be biased ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โอนเอียง (v.) be biased See also: be prejudiced, incline, lean toward(s), show a preference Syn. เอนเอียง, โอนเอน

be biased ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
偏する[へんする, hensuru] (vs-s,vi) to be biased; to be prejudiced; to be partial; to be one-sided
偏る(P);片寄る(P)[かたよる, katayoru] (v5r,vi) to be one-sided; to incline; to be partial; to be prejudiced; to lean; to be biased; to be biassed; (P)

be biased ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เข้าข้าง[v.] (khaokhāng) EN: take side with ; sympathize with ; side with ; take the part of ; be biased FR: prendre parti ; prendre le parti de
เข้าใครออกใคร[v. exp.] (khao khrai ) EN: be partial ; be biased FR:
ลำเอียง[v.] (lam-īeng) EN: be partial ; be unfair ; be biased ; have a preference for ; show favouritism FR: être partial ; être injuste ; favoriser
โอนเอียง[v.] (ōn-īeng) EN: be biased ; be prejudiced ; incline ; lean toward(s) ; show a preference FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be biased
Back to top