ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be best

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be best*, -be best-

be best ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Maybe it would be best to get some advice from…บางทีอาจเป็นการดีที่สุดที่จะขอคำแนะนำจาก...
I'm not asking you to be best friendsฉันไม่ได้ขอให้พวกนายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน

be best ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หมดท่า[v.] (motthā) EN: be outdone ; be bested FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be best
Back to top