ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be beaten

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be beaten*, -be beaten-

be beaten ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
败阵[bài zhèn, ㄅㄞˋ ㄓㄣˋ, 败阵 / 敗陣] be defeated on the battlefield; be beaten in a contest
挨揍[ái zòu, ㄞˊ ㄗㄡˋ, 挨揍] to be beaten; to take a drubbing; buffeted; knocked about

be beaten ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いかれる[, ikareru] (v1,vi) (1) to be beaten; to break down; (2) to be crazy; to be touched; (3) to be infatuated with; (4) to be outdone (by someone); to be beaten (in a contest)
ぎゃふんと言う[ぎゃふんという, gyafuntoiu] (exp,v5u) to be beaten hollow; to be argued into silence
遅れを取る;後れを取る;遅れをとる;後れをとる[おくれをとる, okurewotoru] (exp,v5r) to fall behind; to be beaten; to be defeated

be beaten ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อปรา[v.] (aparā ; app) EN: fail ; be defeated ; lose ; be beaten FR: perdre ; être battu
ปราชัย[v.] (parāchai) EN: lose ; be defeated ; be beaten ; suffer defeat ; rout FR: perdre ; être battu ; être défait ; subir une défaite
แพ้[v.] (phaē) EN: lose ; be defeated ; be beaten ; be inferior ; suffer defeat FR: perdre ; être battu ; être vaincu ; être défait ; mordre la poussière
สะบักสะบอม[v.] (sabaksabøm) EN: be badly bruised ; be battered ; be beaten black and blue ; be given a drubbing FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be beaten
Back to top