ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be bashful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be bashful*, -be bashful-

be bashful ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อายเหนียม (v.) be bashful See also: be shy Syn. เหนียมอาย Ops. หน้าด้าน
เหนียมอาย (v.) be bashful See also: be shy Ops. หน้าด้าน

be bashful ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
害臊[hài sào, ㄏㄞˋ ㄙㄠˋ, 害臊] to be bashful; to feel ashamed

be bashful ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
含羞む[はにかむ, hanikamu] (v5m) (uk) to be shy; to be bashful
恥じらう(P);羞じらう;恥らう[はじらう, hajirau] (v5u,vi) to feel shy; to be bashful; to blush; (P)
恥ずかしがる[はずかしがる, hazukashigaru] (v5r) to be shy of; to be bashful; to be abashed; to blush
照れる[てれる, tereru] (v1,vi) to be shy; to be bashful; to feel awkward; to feel embarrassed; (P)

be bashful ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาย[v.] (āi) EN: be shy ; be ashamed ; be timid ; be bashful ; be embarrassed FR: être timide ; être honteux ; être confus ; être gêné ; être embarassé
อายเหนียม[v.] (āinīem) EN: feel shy ; be bashful FR: être gêné (de)
เอียงอาย[v.] (īeng-āi) EN: be shy ; be bashful ; be diffident ; be modest ; be coy ; be demure FR:
ละอายใจ[v.] (la-āi jai) EN: be ashamed ; feel shame ; be timid ; be shy ; be bashful FR:
เหนียม[v.] (nīem) EN: feel shy ; be bashful ; be embarrassed ; be timid FR: être timide
สะทกสะเทิ้น[v.] (sathoksatho) EN: be shy ; be timid ; be coy ; be bashful FR:
ตะขิดตะขวง[v.] (takhittakhū) EN: embarrass ; hesitate ; be reluctant ; be bashful ; shy ; be shamed ; be reluctant ; be embarrassed FR: être intimidé ; se tapir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be bashful
Back to top