ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be badly off

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be badly off*, -be badly off-

be badly off ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
be badly off for (idm.) มีเงินไม่เพียงพอ

be badly off ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
左前になる[ひだりまえになる, hidarimaeninaru] (exp,v5r) (See 左前・1) to go downhill (e.g. for one's business); to be badly off (economically)

be badly off ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลำบากยากแค้น[v. exp.] (lambāk yākk) EN: become poverty-stricken ; be badly off ; live in poverty ; be impoverished ; be poor ; undergo trouble FR: être touché par la pauvreté
ลำบากยากเย็น[v. exp.] (lambāk yāky) EN: become poverty-stricken ; be badly off FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be badly off
Back to top