ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be avid

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be avid*, -be avid-

be avid ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ละโมบ[v.] (lamōp) EN: be greedy ; covet ; be avid ; be avaricious FR: être avide (de)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be avid
Back to top