ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be austere

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be austere*, -be austere-

be austere ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาจริงเอาจัง[v.] (aojing-aoja) EN: be serious ; be in earnest ; be stern ; be austere ; be rigid FR: prendre au sérieux
เคร่ง[v.] (khreng) EN: be strict ; be severe ; be austere ; be rigorous ; be serious ; be stringent FR: être sérieux ; être strict

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be austere
Back to top