ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be attractive

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be attractive*, -be attractive-

be attractive ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
be attractive (vi.) มีความน่าสนใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คม (v.) be attractive See also: be bright-looking, be charming, be pretty, be enchanting Syn. คมขำ, คมคาย
ชวนดู (v.) be attractive
น่าชม (v.) be attractive See also: be remarkable, be pleasant to look at, be worthy of looking at Syn. น่าดูน่าชม, น่ามอง
น่าดูน่าชม (v.) be attractive See also: be remarkable, be pleasant to look at, be worthy of looking at Syn. น่ามอง
เตือนตา (v.) be attractive Syn. ชวนดู
อลงการ (v.) be attractive decorated
อลังการ (v.) be attractively decorated

be attractive ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เข้าที[v.] (khaothī) EN: seem all right ; be attractive FR:
น่าชม[v.] (nā chom) EN: be attractive ; be remarkable ; be pleasant to look at ; be worthy of looking at FR: être admirable ; être remarquable
สวย[v.] (sūay [= sua) EN: be beautiful ; be splendid ; be gorgeous ; be attractive ; be pretty ; be elegant ; be charming ; be nice ; be graceful ; be handsome FR:
สวยหยาดเยิ้ม[v.] (sūay yāt yo) EN: be beautiful ; be lovely ; be attractive ; be charming ; be enticing ; be elegant ; be gorgeous ; be exquisite ; be alluring FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be attractive
Back to top