ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be at a standstill

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be at a standstill*, -be at a standstill-

be at a standstill ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
停滞[tíng zhì, ㄊㄧㄥˊ ㄓˋ, 停滞 / 停滯] be at a standstill; bogged down

be at a standstill ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เงียบ[v.] (ngīep) EN: be at a standstill ; be in the doldrums ; be silent ; be quiet ; be still ; keep quiet FR:
หยุดนิ่ง[v. exp.] (yut ning) EN: be motionless ; be at a standstill ; stand still FR: s'immobiliser
หยุดนิ่ง[v.] (yut ning) EN: be motionless ; be at a standstill ; halt FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be at a standstill
Back to top