ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be astonishing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be astonishing*, -be astonishing-

be astonishing ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าประหลาดใจ (v.) be astonishing See also: be surprising, be marvelous Syn. น่าพิศวง, น่าแปลก, น่ามหัศจรรย์
น่าอัศจรรย์ (v.) be astonishing See also: be surprising, be marvelous Syn. น่าพิศวง, น่าประหลาดใจ, น่าแปลก, น่ามหัศจรรย์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be astonishing
Back to top