ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be associated

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be associated*, -be associated-

be associated ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
会う(P);逢う(P);遭う(P);遇う[あう, au] (v5u,vi) (1) (逢う is often used for close friends, etc. and may be associated with drama or pathos; 遭う may have an undesirable nuance) to meet; to encounter; (2) (uk) (esp. 遭う when in kanji) to have an accident; to have a bad experience; (P)
因む[ちなむ, chinamu] (v5m,vi) (See に因んで) to be associated (with); to be connected (with)
纏わる;纏る(io)[まつわる, matsuwaru] (v5r,vi) to be related to; to concern; to be associated with

be associated ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สัมพันธ์[v.] (samphan) EN: be related ; be connected ; be joined ; be linked ; be associated ; be consistent with FR: être en relation ; être associé ; être lié ; être en corrélation
สัมพันธน์[v.] (samphan) EN: be related ; be connected ; be joined ; be linked ; be associated ; be consistent with FR: être en relation ; être associé ; être lié ; être en corrélation
สัมพันธ-[pref.] (samphantha-) EN: be related ; be connected ; be joined ; be linked ; be associated FR: être en relation ; être associé ; être lié ; être en corrélation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be associated
Back to top