ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be ashamed of oneself

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be ashamed of oneself*, -be ashamed of oneself-

be ashamed of oneself ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อายหมา[v. exp.] (āi mā) EN: be ashamed of oneself FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be ashamed of oneself
Back to top