ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be ashamed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be ashamed*, -be ashamed-

be ashamed ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระดากใจ (v.) be ashamed See also: be abashed, be embarrassed, be disconcerted, be humiliated Syn. ละอายใจ
ละอาย (v.) be ashamed See also: feel shame, be timid, be shy, be bashful
ละอายใจ (v.) be ashamed See also: feel shame, be timid, be shy, be bashful Syn. ละอาย
อาย (v.) be ashamed See also: be pale from shame, suffer shame, be embarrassed
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You have nothing to be ashamed ofคุณไม่มีอะไรที่ต้องกระดากอาย
You should be ashamed of your behaviorคุณควรจะรู้สึกกระดากอายต่อพฤติกรรมของตน
You should be ashamed of yourself!เธอควรจะละอายใจตัวเองนะ

be ashamed ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恼羞成怒[nǎo xiū chéng nù, ㄋㄠˇ ㄒㄧㄡ ㄔㄥˊ ㄋㄨˋ, 恼羞成怒 / 惱羞成怒] to fly into a rage out of humiliation; to be ashamed into anger

be ashamed ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
穴があったら入りたい[あながあったらはいりたい, anagaattarahairitai] (exp) to (be ashamed enough) to wish you could just disappear

be ashamed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาย[v.] (āi) EN: be shy ; be ashamed ; be timid ; be bashful ; be embarrassed FR: être timide ; être honteux ; être confus ; être gêné ; être embarassé
อายหมา[v. exp.] (āi mā) EN: be ashamed of oneself FR:
อับอาย[v.] (ap-āi) EN: be ashamed ; disgrace FR: être honteux ; être déshonoré
อับอายขายหน้า [v. exp.] (ap-āi khāin) EN: be disgraceful ; be shameful ; be ashamed FR: être déshonoré
ขายขี้หน้า[v. exp.] (khāi khīnā) EN: lose face ; suffer shame ; disgrace ; shame ; feel ashamed ; be ashamed ; be disgraced FR: perdre la face
ขายหน้า[v.] (khāinā ) EN: lose face ; suffer shame ; disgrace ; shame ; feel ashamed ; be ashamed ; be disgraced FR: perdre la face
ขายหน้าขายตา[v.] (khāinākhāit) EN: lose face ; suffer shame ; disgrace ; shame ; feel ashamed ; be ashamed ; be disgraced FR: perdre la face
ละอายใจ[v.] (la-āi jai) EN: be ashamed ; feel shame ; be timid ; be shy ; be bashful FR:
อดสู[v.] (otsū) EN: feel ashamed ; be ashamed FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be ashamed
Back to top