ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be artificial

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be artificial*, -be artificial-

be artificial ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดีดดิ้น (v.) to be artificial See also: be affected, be boastful, be impudent, seeking or asking no favours, play hard to get Syn. สะบัดสะบิ้ง, เล่นตัว, ดุ้งดิ้ง, ตุ้งติ้ง Ops. งอนง้อ, อ้อนวอน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be artificial
Back to top