ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be arrogant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be arrogant*, -be arrogant-

be arrogant ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถือตัว (v.) be arrogant See also: be haughty, be conceited Syn. ไว้ตัว, ถือเนื้อถือตัว, ยกตัว
ถือเนื้อถือตัว (v.) be arrogant See also: be overbearing, be haughty, be conceited, be priggish, put on airs Syn. ถือตัว
ถือเนื้อถือตัว (v.) be arrogant See also: be overbearing, be haughty, be conceited, be priggish Syn. ถือตัว, ไว้ตัว, ยกตัว
ผยอง (v.) be arrogant See also: prance, swagger Syn. ลำพอง, ทะนง, เย่อหยิ่ง
ยโส (v.) be arrogant See also: be conceited, be proud, be haughty Syn. หยิ่ง, หยิ่งยโส, โอหัง, ถือตัว, เย่อหยิ่ง, จองหอง
อหังการ (v.) be arrogant See also: be proud, be conceited, be self-important, be haughty Syn. หยิ่ง, จองหอง, อวดดี, ถือตัว
ฮึกเหิม (v.) be arrogant See also: be conceited Syn. เหิมฮึก, ผยอง
เย่อหยิ่ง (v.) be arrogant See also: be conceited, be proud, be haughty Syn. หยิ่ง, หยิ่งยโส, โอหัง, ถือตัว, จองหอง
เย่อหยิ่ง (v.) be arrogant See also: prance, swagger Syn. ลำพอง, ทะนง
เอาใหญ่ (v.) be arrogant See also: be presumptuous Syn. กำเริบ, กำเริบเสิบสาน
ทระนง (v.) to be arrogant See also: to be conceited, proud, to be lofty, to be haughty Syn. ทะนง, ถือดี, เย่อหยิ่ง, ไว้ตัว, ถือตัว, หยิ่ง, ทระนง
เย่อหยิ่ง (v.) to be arrogant See also: to be conceited, proud, to be lofty, to be haughty Syn. ทะนง, ถือดี, ไว้ตัว, ถือตัว, หยิ่ง, ทระนง

be arrogant ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
踏ん反り返る;ふんぞり返る[ふんぞりかえる, funzorikaeru] (v5r,vi) (1) to lie on one's back with legs outstretched; to recline; (2) to get cocky; to be arrogant
でかい顔する[でかいかおする, dekaikaosuru] (exp,vs-i) (col) (See 大きな顔をする) to act self-importantly; to be arrogant; to be high-handed; to puff up
でかい顔をする[でかいかおをする, dekaikaowosuru] (exp,vs-i) (col) (See 大きな顔をする,でかい顔する) to act self-importantly; to be arrogant; to be high-handed; to puff up
嵩にかかる;嵩に懸かる;笠にかかる(iK);笠に懸かる(iK)[かさにかかる, kasanikakaru] (exp,v5r) (uk) to be highhanded; to be arrogant; to be overbearing

be arrogant ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อหังการ[v.] (ahangkān) EN: be arrogant ; behave arrogantly ; behave egotistically FR: agir avec arrogance
ชูคอ[v.] (chūkhø) EN: be conceited ; be arrogant ; be proud ; bez haughty FR:
ฮึกเหิม[v.] (heuk-hoēm) EN: be arrogant FR:
ขยอง[v.] (khayøng) EN: be arrogant ; cavort FR:
ลำพองใจ[v.] (lamphøngjai) EN: be in high spirits ; be arrogant ; be haughty FR: être hautain ; être arrogant
เผยอ[v.] (phayoē) EN: be conceited ; be arrogant ; be haughty ; act big ; be egoistic ; think highly of oneself ; be swollen with pride FR:
ผึ่ง[v.] (pheung) EN: be arrogant ; be dignified FR: crâner (fam.)
ทระนง[v.] (thøranong) EN: be arrogant ; be conceited ; be proud ; be haughty FR:
วางโต[v.] (wāngtō) EN: swagger ; be arrogant ; act big FR:
ยโส[v.] (yasō) EN: be arrogant ; be conceited ; be proud ; be haughty FR: être arrogant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be arrogant
Back to top