ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be appropriate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be appropriate*, -be appropriate-

be appropriate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
be appropriate (idm.) เหมาะกับ See also: เหมาะสมกับ
be appropriate (vi.) เหมาะสมกับ See also: เข้ากันกับ Syn. be suitable
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เหมาะกับ (v.) be appropriate See also: proper, be compatible with Syn. เหมาะสมกับ
เหมาะสมกับ (v.) be appropriate See also: proper, be compatible with

be appropriate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
そぐう[, soguu] (v5u,vi) (See そぐわない) to be suitable; to be appropriate; to match

be appropriate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ได้ที่[v.] (dāithī) EN: set ; be suitable ; be appropriate ; be fitting FR:
เหมาะกัน[v. exp.] (mǿ kan) EN: fit ; be suitable ; be proper ; be appropriate FR:
เหมาะกับ[v. exp.] (mǿ kap) EN: be appropriate ; proper ; be compatible with ; suit FR: convenir ; être adapté (à)
เหมาะสม[v.] (mǿsom) EN: be proper ; suit ; fit ; be suitable ; be appropriate ; make sense FR: convenir ; cadrer ; être approprié ; être adapté

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be appropriate
Back to top