ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be apprehensive

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be apprehensive*, -be apprehensive-

be apprehensive ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พรั่นใจ (v.) be apprehensive See also: be fearful Syn. เกรง, กริ่งเกรง, หวั่นกลัว, หวาดหวั่น, หวั่นหวาด, พรั่น, พรั่นพรึง Ops. กล้า, กล้าหาญ, ใจกล้า
หวั่นเกรง (v.) be apprehensive See also: be fearful Syn. เกรง, กริ่งเกรง, หวั่นกลัว, หวาดหวั่น, หวั่นหวาด, พรั่น, พรั่นใจ, พรั่นพรึง Ops. กล้า, กล้าหาญ, ใจกล้า
หวาดวิตก (v.) be apprehensive See also: be worried about, be uneasy, be fearful Syn. วิตก, กลัว, หวาดกลัว, วิตกกังวล
หวาดหวั่น (v.) be apprehensive See also: be fearful Syn. เกรง, กริ่งเกรง, หวั่นกลัว, หวั่นหวาด, พรั่น, พรั่นใจ, พรั่นพรึง Ops. กล้า, กล้าหาญ, ใจกล้า

be apprehensive ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กังวล[v.] (kangwon) EN: worry ; feel worried ; feel anxious about ; be concerned ; be apprehensive ; be uneasy FR: s'inquiéter ; être inquiet ; se faire du souci ; être anxieux ; être nerveux ; se faire du mouron (fam.) ; s’en faire
กลัว[v.] (klūa) EN: be afraid ; fear ; be frightened ; be scared ; dread ; be apprehensive FR: avoir peur ; être effrayé ; s'effrayer ; s'alarmer ; craindre ; redouter ; appréhender ; avoir les chocottes (loc., fam.)
พรั่น[v.] (phran) EN: be afraid ; be apprehensive ; be timorous FR: avoir peur ; appréhender ; craindre
รู้สึกร้อน ๆ หนาว ๆ[v. exp.] (rūseuk røn-) EN: feel feverish ; be apprehensive ; be worried FR:
ตระหนก[v.] (tranok) EN: be frightened ; be alarmed ; feel afraid ; be apprehensive FR:
หวั่น[v.] (wan) EN: be afraid of ; be frightened ; fear ; be apprehensive FR: s'effrayer ; s'épouvanter ; redouter
หวั่นเกรง[v.] (wankrēng) EN: be apprehensive ; be fearful FR:
หวั่นหวาด[v.] (wanwāt) EN: be apprehensive FR:
หวาด[v.] (wāt) EN: be frightened ; be apprehensive FR: s'effrayer ; s'épouvanter
หวาดระแวง[v.] (wātrawaēng) EN: be suspicious ; mistrust ; be cautious (of) ; fear ; be fearful (of) ; be apprehensive FR:
วิตกจริต[v.] (witokjarit ) EN: be worried about ; be uneasy ; be anxious ; be apprehensive ; be fearful FR:
ยั่น[v.] (yan) EN: be apprehensive ; be discouraged FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be apprehensive
Back to top