ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be apathetic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be apathetic*, -be apathetic-

be apathetic ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชินชา (v.) be apathetic See also: be indifferent, be unconcerned Syn. ชาชิน, ชิน

be apathetic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฉย[v.] (choēi) EN: be still ; be indifferent ; be silent ; keep one's peace ; be apathetic ; be unconcerned ; keep one's peace ; be indifferent ; sit by FR: demeurer impassible ; rester sans rien faire
คร้าน[v.] (khrān) EN: be fed up with ; be apathetic ; be tired of doing sth FR: être las (de)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be apathetic
Back to top