ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be anxious to know

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be anxious to know*, -be anxious to know-

be anxious to know ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อยากรู้อยากเห็น[v.] (yāk rū yāk ) EN: be curious ; be anxious to know ; be inquisitive FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be anxious to know
Back to top