ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be anxious

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be anxious*, -be anxious-

be anxious ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มีทุกข์ (v.) be anxious See also: be worried
ร้อนอกร้อนใจ (v.) be anxious See also: worry, be perturbed, be worried Syn. ร้อนใจ, เดือดร้อน, กระวนกระวายใจ, เดือดเนื้อร้อนใจ
รุ่มร้อน (v.) be anxious See also: be troubled, be worried, be frustrated Syn. ร้อนใจ, กระวนกระวาย
หนักอกหนักใจ (v.) be anxious See also: be worried about, be concerned about, be troubled about Syn. วิตก, ลำบากใจ, หนักอก, หนักใจ, กลุ้มใจ, กังวลใจ Ops. เบาใจ, โล่งใจ, หายกังวล, โล่งอก
เร่าร้อน (v.) be anxious See also: be worried Syn. รุ่มร้อน
แบกโลก (v.) be anxious See also: be worried Syn. มีทุกข์
ใจไม่ดี (v.) be anxious See also: be fearful, be worried, get alarmed, be nervous, be thrown into a flutter Syn. ใจเสีย, ใจแป้ว, ใจฝ่อ, ไม่สบายใจ

be anxious ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
担心[dān xīn, ㄉㄢ ㄒㄧㄣ, 担心 / 擔心] anxious; worried; uneasy; to worry; to be anxious

be anxious ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
念じる[ねんじる, nenjiru] (v1,vt) to have in mind; to be anxious about; to pray silently
念ずる[ねんずる, nenzuru] (vz,vt) to pray silently; to have in mind; to be anxious about
案じる;按じる[あんじる, anjiru] (v1,vt) (1) (案じる only) (See 案ずる・1) to be anxious or concerned about; to ponder (anxiously); to fear; (2) (See 案ずる・2,一計を案じる) to investigate; to consider; to plan; (3) (按じる only) to pat; to rub; to take a sword in one's hand
案ずる;按ずる[あんずる, anzuru] (vz,vt) (1) (案ずる only) (See 案じる・1) to be anxious or concerned about; to ponder (anxiously); to fear; (2) (See 案じる・2) to investigate; to consider; to plan; (3) (按ずる only) to pat; to rub; to take a sword in one's hand
気に病む[きにやむ, kiniyamu] (exp,v5m) to worry; to fret (over something); to be worried; to be anxious
憂える(P);愁える[うれえる, ureeru] (v1,vt) to grieve; to lament; to be anxious; to be distressed; (P)
気になる[きになる, kininaru] (exp,vi,v5r) to be on one's mind; to worry one; to care about; to be bothered by; to feel uneasy; to be anxious; to feel inclined

be anxious ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบกโลก[v. exp.] (baēk lōk) EN: be anxious ; be worried FR: être anxieux
ห่วง[v.] (huang) EN: worry ; be anxious FR: s'inquiéter ; se faire du mouron (fam.)
ห่วง[v.] (hūang = hua) EN: be concerned with ; be concerned about ; be anxious (about) ; worry (about) ; be worried ; be perturbed about ; think about ; be engrossed with ; be solicitous about ; be absorbed about FR: être concerné par ; s'en faire ; s'inquiéter
ห่วงใย[v.] (huangyai) EN: worry (about) ; feel anxious about ; be anxious about ; concern about FR: se préoccuper ; se soucier
กำดัด[v.] (kamdat) EN: worry ; be anxious FR:
เก๊กซิม[v.] (keksim) EN: worry ; be anxious FR:
คระหน[adj.] (khrahon) EN: be anxious ; be uneasy ; be restless ; be impatient ; strive FR:
กระวายกระวน[v.] (krawāikrawo) EN: fidget ; agitate ; be anxious ; worry ; be nervous ; be restless ; try frantically FR: être agité ; être nerveux
กระวนกระวาย[v.] (krawonkrawā) EN: fidget ; agitate ; be anxious ; worry ; be nervous ; be restless ; try frantically FR: être agité ; être nerveux
กรุ่ม[v.] (krum) EN: be anxious FR:
เป็นห่วง[v. exp.] (pen huang) EN: be anxious (about) ; worry (about) FR: se soucier de ; s'en soucier
เป็นกังวล[v.] (pen kangwon) EN: be worried ; concern ; be anxious ; bother ; worry FR: se soucier ; se préoccuper
เป็นทุกข์[v.] (penthuk) EN: be worried ; be anxious ; bother ; worry FR: être malheureux
พะวง[v.] (phawong) EN: worry ; be anxious ; be concerned FR: se soucier de ; se préoccuper de
พิดรก[v.] (phidrok) EN: be serious ; worry ; be anxious FR:
ปรารมภ์[v.] (prārom) EN: worry ; be worried ; be anxious FR:
เร่าร้อน[v.] (raorøn) EN: be anxious FR:
ร้อนอาสน์[v.] (røn-āt) EN: be anxious FR:
ร้อนใจ[v.] (røn jai) EN: worry ; be anxious FR: être angoissé ; angoisser (fam.) ; éprouver de l'anxiété
ร้อนรน[v. exp.] (rønron) EN: be impatient ; worry ; feel restless with anxiety ; be anxious FR: être impatient
หวั่น ๆ = หวั่นๆ[v. exp.] (wan-wan) EN: be anxious (about) ; have misgivings FR:
หวาดกลัว[v.] (wātklūa) EN: fear ; be scared ; dread ; be anxious ; be afraid of FR:
ว้าวุ่น[v.] (wāwun) EN: be agitated ; be anxious ; be perturbed FR: être perturbé
วิตก[v.] (witok) EN: be serious ; worry ; be anxious ; be conerned ; tense ; strain ; be nervous ; be stern ; be taut FR:
วิตกจริต[v.] (witokjarit ) EN: be worried about ; be uneasy ; be anxious ; be apprehensive ; be fearful FR:
วิตกกังวล[v. exp.] (witok kangw) EN: worry ; be anxious ; be concerned FR:
วุ่น[v.] (wun) EN: be busy ; be confused ; fuss over ; be anxious ; be worried ; be hard at work ; be on duty ; be in disorder ; be disturbed ; be in a turmoil FR: s'affairer
อยากรู้อยากเห็น[v.] (yāk rū yāk ) EN: be curious ; be anxious to know ; be inquisitive FR:
ยุ่งใจ[v.] (yungjai) EN: be upset ; be troubled ; be anxious ; worry ; be worried ; be preoccupied ; be bothered (about) FR: être préoccupé

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be anxious
Back to top