ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be an opium addict

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be an opium addict*, -be an opium addict-