ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be ample

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be ample*, -be ample-

be ample ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มากเกิน (v.) be ample See also: be superabundant, be superfluous, be excessive Syn. เกินพอ
เกินพอ (v.) be ample See also: be superabundant, be superfluous, be excessive Syn. มากเกิน
เกินพอ (v.) be ample See also: be excessive, be superfluous, be infinite Syn. มากมาย, เหลือแหล่, เหลือล้น Ops. ขาด, น้อย
เหลือหลาย (v.) be ample See also: be excessive, be superfluous, be infinite Syn. มากมาย, เกินพอ, เหลือแหล่, เหลือล้น Ops. ขาด, น้อย
เหลือเฟือ (v.) be ample See also: be superabundant, be superfluous, be excessive Syn. เกินพอ, มากเกิน

be ample ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชุม[v.] (chum) EN: teem ; abound ; be plentiful ; be abundant ; be ample FR: foisonner ; abonder ; regorger (de) ; grouiller (de)
อุดม[v.] (udom) EN: abound ; be productive ; be fertile ; be rich ; be plentiful; be abundant ; be ample ; be profuse FR: abonder ; être riche en

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be ample
Back to top