ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be amazing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be amazing*, -be amazing-

be amazing ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าฉงน (v.) be amazing See also: be astonishing, wonder, be surprising Syn. น่าประหลาดใจ, น่าอัศจรรย์, น่ามหัศจรรย์, น่าฉงน, น่าสนเท่ห์
น่าฉงน (v.) be amazing See also: be astonishing, wonder, be surprising Syn. น่าประหลาดใจ, น่าฉงน, น่าอัศจรรย์, น่ามหัศจรรย์, น่าสนเท่ห์
น่าประหลาดใจ (v.) be amazing See also: be astonishing, wonder, be surprising Syn. น่าฉงน, น่าอัศจรรย์, น่ามหัศจรรย์, น่าฉงน, น่าสนเท่ห์
น่ามหัศจรรย์ (v.) be amazing See also: be astonishing, be surprising Syn. น่าประหลาด, น่าอัศจรรย์, น่าแปลก, น่าสนเท่ห์
น่าแปลกใจ (v.) be amazing See also: be astonishing, wonder, be surprising Syn. น่าประหลาดใจ, น่าฉงน, น่าอัศจรรย์, น่ามหัศจรรย์, น่าฉงน, น่าสนเท่ห์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be amazing
Back to top