ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be almost the same as

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be almost the same as*, -be almost the same as-

be almost the same as ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
be almost the same as (vt.) เกือบจะเหมือน Syn. approach
be almost the same as (vi.) เกือบจะเหมือน Syn. come near

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be almost the same as
Back to top