ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be alluring

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be alluring*, -be alluring-

be alluring ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
艶めく[つやめく, tsuyameku] (v5k,vi) (1) (for an object) to be shiny; (2) (for a woman) to be alluring; to look sexy

be alluring ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สวยหยาดเยิ้ม[v.] (sūay yāt yo) EN: be beautiful ; be lovely ; be attractive ; be charming ; be enticing ; be elegant ; be gorgeous ; be exquisite ; be alluring FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be alluring
Back to top