ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be allied to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be allied to*, -be allied to-

be allied to ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดอง[v.] (døng) EN: be related by marriage ; be related ; be allied to FR: avoir un lien familial

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be allied to
Back to top