ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be agitated

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be agitated*, -be agitated-

be agitated ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ป่วนใจ (v.) be agitated See also: pine for love, yearn for Syn. รัญจวน
ป่วนใจ (v.) be agitated See also: pine for love, yearn for Syn. รำจวน
พุ่งพล่าน (v.) be agitated See also: be perturbed
รัญจวน (v.) be agitated See also: pine for love, yearn for Syn. ป่วนใจ, รำจวน
รำจวน (v.) be agitated See also: pine for love, yearn for Syn. รัญจวน, ป่วนใจ

be agitated ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
動ずる[どうずる, douzuru] (vz,vi) to be perturbed; to be agitated
動じる[どうじる, doujiru] (v1,vi) to be perturbed; to be agitated; (P)

be agitated ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พุ่งพล่าน[v. exp.] (phung phlān) EN: be agitated FR:
ป่วนใจ[v. exp.] (pūan jai) EN: be agitated FR:
รำจวน[v.] (ramjūan) EN: be agitated FR:
รัญจวน[v.] (ranjūan) EN: yearn (for) ; be lovesick ; be agitated FR:
แตกตื่น[v.] (taēkteūn) EN: panic ; stampede ; be agitated ; flee in terror FR: s'affoler ; s'alarmer
ทุรนทุราย[v.] (thuronthurā) EN: be agitated ; be very disturbed ; fidget FR:
ว้าวุ่น[v.] (wāwun) EN: be agitated ; be anxious ; be perturbed FR: être perturbé

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be agitated
Back to top