ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be afraid

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be afraid*, -be afraid-

be afraid ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขยาด (v.) be afraid See also: scare, fear, dread Syn. ไม่กล้าสู้
ขยาด (v.) be afraid See also: fear, quail, have a feeling of repugnance Syn. กลัว
คร้าม (v.) be afraid See also: scare, fear, dread Syn. ขยาด, ไม่กล้าสู้
พรั่นกลัว (v.) be afraid See also: fear, be scared, dread Syn. กลัว, หวาดหวั่น, หวั่นกลัว
ยั่น (v.) be afraid See also: fear, dread, frighten, apprehend, be frightened, be alarmed, be scared Syn. ครั่นคร้าม, ท้อถอย
หนาวใจ (v.) be afraid See also: be in fear, be lonely Syn. เปล่าเปลี่ยว, เหงา, เหงาใจ
หวั่นกลัว (v.) be afraid See also: fear, be scared, dread Syn. หวั่น, หวาดหวั่น, หวั่นเกรง, หวาดกลัว, กลัว
หวั่นวิตก (v.) be afraid See also: fear, be anxious, be worried Syn. วิตกกังวล
หวั่นหวาด (v.) be afraid See also: fear, be scared, dread Syn. กลัว, หวาดหวั่น, พรั่นกลัว, หวั่นกลัว
หวาดวิตก (v.) be afraid See also: be apprehensive, worry, feel anxious Syn. วิตก, กลัว, กังวล, วิตกกังวล
หวาดหวั่น (v.) be afraid See also: fear, be scared, dread Syn. หวั่น, หวั่นเกรง, หวาดกลัว, กลัว
หวาดหวั่น (v.) be afraid See also: fear, be scared, dread Syn. กลัว, พรั่นกลัว, หวั่นกลัว
เข็ด (v.) be afraid See also: be scared, fear Syn. เข็ดหลาบ, หลาบ, คร้าม, กลัว, หลาบจำ, เข็ดขยาด
แหยง (v.) be afraid See also: fear, quail, have a feeling of repugnance Syn. ขยาด, กลัว
ไม่กล้าสู้ (v.) be afraid See also: scare, fear, dread Syn. ขยาด
ประหวั่นพรั่นพรึง (v.) be afraid of See also: be frightened, fear Syn. หวาดหวั่น, ครั่นคร้าม, พรั่นพรึง, พรั่นใจ
พรั่นกลัว (v.) be afraid of See also: be frightened, fear Syn. หวาดหวั่น, ประหวั่น, พรั่น, พรั่นพรึง, หวั่นหวาด, เกรง, กริ่งเกรง, ครั่นคร้าม Ops. กล้า, กล้าหาญ, เก่งกล้า
พรั่นใจ (v.) be afraid of See also: be frightened, fear Syn. หวาดหวั่น, ครั่นคร้าม, พรั่นพรึง
หวั่น (v.) be afraid of See also: be frightened, fear Syn. หวาดหวั่น, ประหวั่น, พรั่น, พรั่นพรึง, หวั่นหวาด, พรั่นกลัว, เกรง, กริ่งเกรง, ครั่นคร้าม Ops. กล้า, กล้าหาญ, เก่งกล้า
หวั่นกลัว (v.) be afraid of See also: fear, dread, be terrified by, be fearful, be cowardly Syn. หวั่น, หวาดหวั่น, หวั่นเกรง, หวาดกลัว
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Don't be afraid of anythingอย่ากลัวสิ่งใด

be afraid ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
怕生[pà shēng, ㄆㄚˋ ㄕㄥ, 怕生] fear of strangers; to be afraid of strangers (of small children)

be afraid ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
危ながる[あぶながる, abunagaru] (v5r,vi) to be afraid of; to feel uneasy about; to shrink from
怖がる(P);恐がる[こわがる, kowagaru] (v5r,vi) to be afraid of; to fear; to dread; to be nervous (about); to be shy (of); (P)
恐れる(P);畏れる;怖れる;懼れる;惧れる(oK)[おそれる, osoreru] (v1,vt) to fear; to be afraid of; (P)
憚る[はばかる, habakaru] (v5r,vi) (1) to hesitate; to have scruples; to be afraid of what others may think; (2) to lord it over; to have great influence
赤信号皆で渡れば怖くない[あかしんごうみんなでわたればこわくない, akashingouminnadewatarebakowakunai] (exp) "If everyone crosses against the red light, then there's nothing to be afraid of"

be afraid ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขาม[v.] (khām) EN: be afraid of ; fear FR: craindre ; avoir peur (de)
ขยั้น[v.] (khayan) EN: be scared ; be afraid ; fear FR: craindre
ขยาด[v.] (khayāt) EN: fear ; quail ; recoil ; be afraid FR: craindre ; être craintif ; se méfier ; être méfiant
เข็ด[v.] (khet) EN: be afraid ; be scared ; fear ; dare not do again ; have learned one's lesson FR: craindre ; appréhender ; redouter
เข็ดขยาด[v.] (khetkhayāt) EN: be afraid of doing something again FR:
เข็ดเขี้ยว[v.] (khetkhīo) EN: be afraid to do something again ; have learned one's lesson FR:
เข็ดข้อ[v.] (khetkhø) EN: be afraid to fight again FR:
เข็ดข้อเข็ดลำ[v.] (khetkhøkhet) EN: be afraid to fight again FR:
เข็ดลำ[v. exp.] (khet lam) EN: be afraid to face someone again ; have learned one's lesson ; be chastened FR:
เข็ดหลาบ[v. exp.] (khet lāp) EN: be afraid of doing something again ; be afraid of making the same mistake again FR: avoir compris la leçon
คร้าม[v.] (khrām) EN: be afraid ; scare ; fear ; dread ; be awed by ; have due respect for FR: être intimidé ; être impressionné ; craindre
คร้ามเกรง[v.] (khrāmkrēng) EN: be afraid of FR:
ครั่นคร้าม[v.] (khrankhrām) EN: fear ; be afraid FR:
แกลน[v.] (klaēn) EN: be afraid ; fear FR: craindre
เกลือก[v.] (kleūak) EN: be afraid of ; scare ; fear ; be terrified FR: craindre
กลัว[v.] (klūa) EN: be afraid ; fear ; be frightened ; be scared ; dread ; be apprehensive FR: avoir peur ; être effrayé ; s'effrayer ; s'alarmer ; craindre ; redouter ; appréhender ; avoir les chocottes (loc., fam.)
กลัวใจ[v. exp.] (klūa jai) EN: be afraid of one's own reaction FR:
กลัวเจ็บ[v. exp.] (klūa jep) EN: be afraid something is going to hurt ; be afraid of the pain FR:
กลัวขาดทุน[v. exp.] (klūa khātth) EN: be afraid of losing sth ; be afraid afraid of taking a loss FR:
กลัวแพ้[v. exp.] (klūa phaē) EN: be afraid of losing FR: avoir peur de perdre
กลัวผี[v. exp.] (klūa phī) EN: be afraid of ghosts FR: craindre les fantômes ; être effrayé par les mauvais esprits
กลัวสอบตก[v. exp.] (klūa søp to) EN: be afraid of failing an examination ; be afraid of flunking FR: craindre d'échouer à un examen ; craindre d'être collé à un examen ; être hanté par la peur de l'échec
กลัวตาย[v. exp.] (klūa tāi) EN: be afraid of death ; be afraid of dying ; fear death ; be scared to death FR: avoir peur de mourir ; craindre la mort
กลัวตก[v. exp.] (klūa tok) EN: be afraid of falling FR: avoir peur de tomber ; craindre la chute
กระดก[v.] (kradok) EN: be afraid FR:
กระหนก[v.] (kranok) EN: be afraid ; be scared FR:
เกรง[v.] (krēng) EN: fear ; be afraid of ; be in awe of ; dread FR: craindre ; appréhender
เกรงใจ[v.] (krēngjai) EN: be considerate ; have deference ; caring for ; be too courteous ; be afraid of offending ; look up with great respect ; be reluctant to bother s.o. ; show diffidence (towards) ; not want to embarrass FR: montrer de la déférence ; témoigner son respect ; faire preuve de considération ; montrer de la réserve ; craindre de déranger ; craindre d'offenser ; se gêner
เกรงกลัว[v.] (krēngklūa) EN: be afraid of ; scare ; fear ; revere ; be in awe (of) FR: craindre ; redouter ; avoir peur
เกรงว่า[v. exp.] (krēng wā) EN: be afraid (that) ; fear FR:
กริ่งเกรง[v.] (kringkrēng) EN: fear ; be afraid of FR:
หลาบ[v.] (lāp) EN: be afraid to do something again ; have a lingering fear ; be scared FR: craindre les conséquences
หนาวใจ[v.] (nāojai) EN: be afraid FR:
พรั่น[v.] (phran) EN: be afraid ; be apprehensive ; be timorous FR: avoir peur ; appréhender ; craindre
พรั่นกลัว[v. exp.] (phran klūa) EN: be afraid FR:
ประหวั่นพรั่นพรึง[v. exp.] (prawan phra) EN: be afraid of FR:
ร้อนตัว[v. exp.] (røntūa) EN: be afraid ; feel menaced ; have a guilty conscience FR: avoir peur
สะทกสะท้าน[v.] (sathoksathā) EN: tremble in fear ; quail ; be frightened ; fear ; be afraid FR: trembler de peur
สยดสยอง[v.] (sayotsayøng) EN: be horrified ; be horrible ; be dreadful ; be afraid ; recoil ; draw back interior FR:
ตระดก[v.] (tradok) EN: fear ; be afraid FR:

be afraid ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Angst {f} | aus Angst vor | Angst haben vorfear; angst | for fear of | to be afraid of; to be scared of

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be afraid
Back to top