ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be accustomed to say

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be accustomed to say*, -be accustomed to say-

be accustomed to say ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เคยปาก[v.] (khoēipāk) EN: speak habitually of ; be accustomed to say FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be accustomed to say
Back to top