ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be accountable for

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be accountable for*, -be accountable for-

be accountable for ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รับผิดชอบ[v.] (rapphitchøp) EN: be responsible ; take responsibilities ; accept responsibility ; accept liability (for) ; be accountable for ; bear ; shoulder FR: assumer la responsabilité ; prendre ses responsabilités ; être responsable ; répondre de ; assumer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be accountable for
Back to top