ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be abundant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be abundant*, -be abundant-

be abundant ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คล่ำ (v.) be abundant See also: be mixed Syn. เกลื่อนกลาด, มาก, เกลื่อนกล่น, คลาคล่ำ
สลอน (v.) be abundant See also: be plentiful, be ample
เหลือใช้ (v.) be abundant See also: be plentiful, be more than needed

be abundant ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชุม[v.] (chum) EN: teem ; abound ; be plentiful ; be abundant ; be ample FR: foisonner ; abonder ; regorger (de) ; grouiller (de)
กล่น[v.] (klon) EN: be flooded ; be abundant FR:
แทรกซึม[v.] (saēkseum) EN: infiltrate ; permeate ; pervade ; be abundant FR: s'imprégner ; s'imbiber
อุดม[v.] (udom) EN: abound ; be productive ; be fertile ; be rich ; be plentiful; be abundant ; be ample ; be profuse FR: abonder ; être riche en

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be abundant
Back to top