ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be absurd

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be absurd*, -be absurd-

be absurd ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
滅相もない[めっそうもない, messoumonai] (exp) Don't be absurd; That's out of the question; Nonsense; Don't mention it

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be absurd
Back to top